Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Ympäristöministeriö: Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeen ympäristölupa ja -valvonta ovat kunnossa

Ympäristöministeriö on keskiviikkona vastannut julkisuudessa esillä olleeseen keskusteluun Dragon Mining Ltd.:n Valkeakosken kultakaivoshankkeen ympäristövalvonnasta. Ministeriön tiedotteen mukaan kaivoksen ympäristövalvonnasta ei ole löytynyt huomautettavaa. Tiedotteessa sanotaan, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeelle ympäristöluvan 26. elokuuta 2011, eikä päätöksestä ole valitettu. Ympäristöluvan lupamääräykset on tarkistettu 14. lokakuuta 2015, eikä päätöksestä ole valitettu. Ympäristöministeriön mukaan Dragon Mining -yhtiön Valkeakosken Kaapelinkulman kaivoksen ympäristöön liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa kaivostoiminnan aloittamiseksi. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo ympäristölupaa sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ympäristölupapäätöksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti, tiedote jatkuu. Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään vuonna 2019. Ympäristöministeriö julkaisi myös ympäristöministeriön ylijohtajan Ari Niirasen ja työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtajan Ilona Lundströmin muistion, joka myös on päivätty 2. tammikuuta tänä vuonna. Muistiosta käy ilmi, että Pirkanmaan ely-keskus teki joulukuussa 2018 Kaapelinkulmalla maastokatselmuksen. Siinä käytiin läpi kaivosalueen sivukivialue, räjähdysainevaraston alue, tankkausalue, louhosalue ja vesikuopat, vesienkäsittelyaltaat ja laskuoja. Lisäksi selviää, että 3,5 hehtaarin sivukivialueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on määrätty asetettavaksi 70 000 euron suuruinen vakuus. Se on asettava ennen kuin jätealueelle ryhdytään sijoittamaan kaivannaisjätettä. Koska toiminta ei ole vielä alkanut, ei vakuutta ole vielä toimitettu ely-keskukseen, muistiossa sanotaan. Vesiä tarkkaillaan jo Kaapelinkulmalla Muistiossa huomautetaan, että kaivosalueella on myös käynnissä jo ennen kaivostoimintaa alkanut tarkkailu. Se käsittää ojavesi-, vesistö- ja kaivo- ja pohjavesiputkista tehtävän tarkkailun. Pirkanmaan ely-keskus on saanut tarkkailun tulokset. Edelleen todetaan myös vuonna 2016 kaivosalueella tehdyt metsänhakkuut. Kaivosyhtiön todetaan tehneen ely-keskuksen edellyttämiä ja hyväksymiä ennallistamistoimia kirjopapurikkoperhosen elinolojen parantamiseksi. Muistion mukaan alueella olevia lähteitä on kartoitettu asiantuntijoiden avulla. Selvitysten perusteella ely on katsonut, että kyse ei ole vesilain mukaisista lähteistä. Kaivoslupa on olemassa Tukesilta Kaivosluvan osalta lupa- ja valvontaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. kaivospiiri sai lainvoiman keväällä 2016. Silloin päätettiin kaivostoimitus. Muistion mukaan yhtiöllä on näin kaivosoikeus hyödyntää kaivospiirillä olevat mineraalit. Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi Dragon Miningille on annettu määräykset juhannuksen 2014 aikaan ja ne ovat saaneet lainvoiman. Vakuuden osalta määräykset on tarkistettu 4. huhtikuuta 2018. Silloin on tarkistettu kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimia koskevan vakuuden osalta. Vaasan hallinto-oikeudessa ja avissa olevat asiat kesken Kaksi asiaa on ratkaisematta, aville kesällä 2017 tehty aloite Kaapelinkulman kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelystä ja muuttamisesta ja Sastamalan rikastamon lupa-asia. Ensimmäinen asia jatkoi avin kielteisen päätöksen jälkeen Vaasan hallinto-oikeuteen. Käsittely siellä on kesken. Elyn antaman lausunnon mukaan edellytyksiä luvan muuttamiseksi ei ole. Sastamalassa vireille pantu lupahakemus perustuu 300 000 tonnin tuotantomäärään, joka sisältää myös Valkeakosken Kaapelinkulman malmin. Lupakäsittely on palautettu toissa kesänä aviin, missä se on kesken. Voimassa oleva lupa on vuodelta 2008. Ely-keskus ei muistion mukaan ole valvontatoimenpiteenä puuttunut kapasiteetin nostoon, koska tarkkailutulosten mukaan kapasiteetin nosto ei ole lisännyt rikastamon alapuolisen vesistön kuormitusta vuoden 2008 lupaan verrattuna. Tämä johtuu yhtiön tekemistä vesienhallinnan parannustoimista.