Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Kaivoksen vastustajat epäilevät, että kaivosalueella on arvokkaita lähteitä – Viranomaiset ovat kuitenkin toista mieltä

Sade- ja hulevettä vai metsälain tai vesilain mukaan rauhoitettuja lähteitä? Sitä on selvitetty Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivosalueella loppusyksyn aikana. Kaivoksen vastustajat ovat epäilleet, että kaivosalueen kallioiden välissä olevat vesialtaat ovat arvokkaita lähteitä. Viranomaiset ovat loppusyksyn aikana kuitenkin päätyneet sille kannalle, että lähteistä ei ole kyse. Selvitys pyörähti käyntiin, kun biokemisti Jari Natunen lähetti Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelulle Vesiluonnon puolesta ry:n nimissä toimenpidepyynnön epäilemistään lähteistä. Poliisi sai samasta asiasta häneltä tutkintapyynnön. Pyyntö ei aiheuttanut Valkeakosken poliisin toimenpiteitä, koska siinä vedottiin vesilakiin, jota poliisi ei viranomaisena valvo. Pirkanmaan ely-keskuksen 7. marraskuuta tänä vuonna Valkeakoskelle antaman lausunnon mukaan luonnonsuojelijoissa huolta aiheuttaneet altaat ovat kaivettuja, kallion rajaamia kuoppia kalliomäellä. Ely-keskuksen mukaan noita altaita ei ole ollut ennen pintamaan poistoa. Lähteet taas olisivat pohjaveden purkautumispaikkoja, joissa vesi ohjautuu joko vesistön pohjalle tai maan pinnalle. Luonnontilaiset lähteet ely sanoo harvinaisiksi. Ympäristöselvitys on vuodelta 2005 Elyllä oli aineistonaan muun muassa kaivoksen luvituksessa käytetty ympäristöselvitys vuodelta 2005. Sen laati insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Tilaajana oli Polar Mining Oy. Ympäristöselvityksen mukaan kaivoksen aktiivisen alueen sisään jäävät metsäkuviot ovat talousmetsää ja luontoarvoiltaan tavanomaisia. Selvityksessä sanotaan myös, että kaivoshanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä priorisoitujen luontotyyppien luonnontilaa eikä kavenna luontotyyppien pinta-alaa. YVA-menettelyä ei pidetä tarpeellisena eikä sitä ole tehty. Ely-keskuksen tuoreen lausunnon mukaan kaivosalueelta ei ole löytynyt lähdevaikutteista lajistoa tai lähteiköt -luontotyyppiä. Ely on käyttänyt lausuntonsa pohjana myös alueen peruskarttoja ja 30 vuotta sitten laadittua maaperäkarttaa. Niissä ei ole merkkejä lähteistä. Metsäkeskuksen aineiston mukaan kaivosalueella ei myöskään ole metsälain mukaisia kohteita kuten lähteitä tai tihkupintoja. Elyn mukaan lähimmät lähteet tai tihkupinnat sijaitsevat yli kilometrin päässä avolouhoksesta. Ely katsookin, että kalliopainaumiin on pintamaan poiston jälkeen kertynyt sade- ja hulevettä. Näin ollen kyse ei olisi vesilain mukaisista lähteistä tai vesilain rikkomuksesta. "Vesialtaiden pinnat olivat jäässä" Valkeakosken ympäristönsuojelu teki maastokäynnin kaivosalueelle 21. marraskuuta. Lähteitä ei tällöin havaittu. Sadevettä oli sen sijaan kertynyt paljaan kallion painanteisiin ja sivukivialueen sellaisiin kohtiin, joista oli otettu moreenia kaivosalueen rakenteisiin. "Kaikkien vesialtaiden pinta oli jäässä, mikä vahvistaa, ettei kyseessä ole lähde. Lähteet pysyvät sulina pakkasella", ympäristönsuojelu selosti toimenpidepyyntöä käsitelleelle lautakunnalle. Ympäristönsuojelu sai vielä maastokäynnin jälkeen lisäselvitystä Jari Natuselta. Tämä aineisto toimitettiin Pirkanmaan elylle. Pirkanmaan elyn mukaan vesi tulee kallioaltaisiin sekä pintavalumista että pinnallisia rakoja myöten suhteellisen lyhyen matkan. Lähdeympäristön pienilmastoa ei elyn mukaan synny tällä tavalla. Ympäristölautakunnan jäsenillä oli käytössään myös Jari Natusen lisäselvitys, jossa hän moitti käytetyn ympäristöselvityksen suppeutta ja puutteita. Hän myös huomautti, että suurinta osaa lähteistä ei yleensä näy kartoilla. Natusen mukaan alueen mäellä olevalla avokalliolla olevat lähteet ja kosteikot ovat edelleen lähes luonnontilassa. Hän pitää ihan mahdollisena sitä, että pienet lähteet jäätyvät. Hänen mukaansa alueella on myös sammaleisia tihkupintoja. Minna Hölttä (vihr) ehdotti, että toimenpidepyyntö olisi palautettu elyn käsittelyyn. Anni Niska (vas) kannatti. Höltän mukaan toimenpidepyynnössä mainittiin "suojeltuja luontotyyppejä hävittävät toimenpiteet", joita ei päätöslauselmassa mainita. Kädennostoäänestyksessä ehdotus sai 8 ääntä ja vastaehdotus 2. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Dragon Mining Oy:llä on luvat toiminnan aloittamiseen. Dragon Ming Oy:stä kerrottiin itsenäisyyspäivän aattona, että louhinta on tarkoitus aloittaa tammikuun kuluessa. "Kaikkien vesialtaiden pinta oli jäässä"